۱۵ سوالی که برای پی بردن به مقصد زندگی باید از خودتون بپرسید

سوالاتی که در ذیل آمده می توانند به شما برای پی بردن به مقصد زندگی کمک کنند. این سولات به منزله راهنمایی است که منجر به تعریف ماموریت شخصی خواهد شد

دستور العمل های ساده برای تعریف ماموریت شخصی

چند برگ کاغذ و یک قلم فراهم کنید
مکانی را پیدا کنید که وقفه در کار شما ایجاد نشود و گوشی موبایل را هم ترجیحا خاموش کنید
جواب هر یک از این سوالات را بر روی برگه یادداشت کنید. اولین چیزی که به ذهن تان می رسد را یادداشت کنید [متن کامل…]

۱۵ سوالی که برای پی بردن به مقصد زندگی باید از خودتون بپرسید

سوالاتی که در ذیل آمده می توانند به شما برای پی بردن به مقصد زندگی کمک کنند. این سولات به منزله راهنمایی است که منجر به تعریف ماموریت شخصی خواهد شد

دستور العمل های ساده برای تعریف ماموریت شخصی

چند برگ کاغذ و یک قلم فراهم کنید
مکانی را پیدا کنید که وقفه در کار شما ایجاد نشود و گوشی موبایل را هم ترجیحا خاموش کنید
جواب هر یک از این سوالات را بر روی برگه یادداشت کنید. اولین چیزی که به ذهن تان می رسد را یادداشت کنید [متن کامل…]